projekt

Železná opona je již 20 let minulostí – nicméně následky této uměle vytvořené bariéry jsou v českých i bavorských příhraničních regionech dodnes hmatatelné. Nejen jazyková bariéra, ale i nedostatek informací o životě souseda na druhé straně hranice, o jeho vnímání hranice a pohraničí, o jeho osudu v posledních desetiletích rozdělení obyvatel příhraničních regionů.

Projekt "Vzpomínky na hranici | Die erinnerte Grenze" se zabývá právě životem v pohraničí jako spojujícím živlem. Komplexnost individuální a kolektivní paměti s ohledem na hranici, jejíž charakter se v průběhu 20. století několikrát zásadně změnil, je předmětem tohoto projektu. Zájemci o historii z regionu MAS Brückenland Bayern-Böhmen a z českého partnerského regionu - Mikroregion Dobrohost - i studenti Univerzity Regensburg prováděli rozhovory s pamětníky v pohraničí v oblasti MAS Brückenland Bayern-Böhmen a Mikroregionu Dobrohost. Tematickým těžištěm biografických rozhovorů je hranice, měnící se charakter této hranice a život v blízkosti hranice a na hranici. Ve středu zájmu stojí individuální, subjektivní zážitky a vnímání hranice z různých úhlů pohledu. Rozhovory byly nahrány pomocí digitálních záznamníků, následně se transkribovaly a relevantní části se zveřejňovaly dvoujazyčně. Tazatelé prováděli rozhovory na dobrovolné bázi, na transkripce a překlady se uzavíraly dohody o provedení práce. Dobrovolní tazatelé byli osloveni z části regionálními sociálními sítěmi, z části pomocí výzev ke spolupráci v regionálním tisku. I při výběru pamětníků se uplatňovala doporučení z regionálních sociálních sítí popř. od studentů Univerzity Regensburg.

Aby se zajistilo korektní metodické postupování při prováděném rozhovoru a aby výsledky odpovídaly základním vědeckým nárokům, zúčastnili se dobrovolní tazatelé (zájemci z regionu, studenti) dvoudenního úvodního workshopu v Schönsee. Kooperačním partnerem úvodního workshopu byla Katedra jihovýchodo- a východoevropských dějin Univerzity Regensburg (Prof. Dr. Brunnbauer / Dr. Kind-Kovacs). Prací na společném projektu by měly vzniknout nové kontakty mezi zájemci o historii z českých a bavorských sousedních regionů a prohlubovat se již existující kontakty. Projekt má podporovat společné vypořádání se s dějinami hranice a přihraničních regionů.

Aby se zajistilo korektní metodické postupování při prováděném rozhovoru a aby výsledky odpovídaly základním vědeckým nárokům, zúčastnili se dobrovolní tazatelé (zájemci z regionu, studenti) dvoudenního úvodního workshopu v Schönsee. Kooperačním partnerem úvodního workshopu byla Katedra jihovýchodo- a východoevropských dějin Univerzity Regensburg (Prof. Dr. Brunnbauer / Dr. Kind-Kovacs). Prací na společném projektu by měly vzniknout nové kontakty mezi zájemci o historii z českých a bavorských sousedních regionů a prohlubovat se již existující kontakty. Projekt má podporovat společné vypořádání se s dějinami hranice a přihraničních regionů.

Vzpomínky pamětníků z obou stran hranice se dokumentovaly pomocí databáze a takto zpřístupnily široké veřejnosti. Online databáze má oproti tiskovým publikacím tu výhodu, že její realizace bude méně nákladná a že poskytne možnost postupného rozšíření a doplnění obrázkovým materiálem. Takto získané informace a individuální příběhy mají vytvořit základ pro další, navazující projekty v regionu MAS Brückenland Bayern-Böhmen a Mikroregionu Dobrohost. Projekt mohl být realizován pouze díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a prostředků EU (Interreg).

Očekávané efekty:

  • Zachování vzpomínek na hranici jakožto prostoru pro zprostředkování a kontakty, ale i vzpomínky na železnou oponu, na různé proměny života a krajiny v pohraničí v průběhu 20. století.
  • Podpora vyrovnávání se s nedávnou minulostí českých a bavorských sousedních regionů.
  • Dokumentace ústně podaných informací a vytvoření základů pro zajímavé a živé zprostředkování dějin hranice a pohraničních regionů.
  • Vytvoření návaznosti s dalšími regionálními projekty v kulturně-historickém pozadí.